top of page
tennis

AIM-X Pure Sports AB

Sekretesspolicy

1 ALLMÄNT

1.1 AIM-X Pure Sports AB, org.nr. 559289-0932 (”AIM-X”) värnar och bryr sig om din personliga integritet. Vi vill att att du som besökare ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver i denna integritetspolicy hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

1.2 AIM-X är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Nedan beskriver vi varför och hur vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter som vi sparar, vilka ändamål vi har och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

2 BEHANDLINGAR SOM VI GENOMFÖR

AIM-X genomför behandlingar av personuppgifter för följande syften:

 

För de som är medlem av ADV-Xs medlemsklubb:

 

2.1

2.1.1 Personuppgifter:

  • Emailadress

 

2.1.2 Vad vi gör:

Som medlem i AIM-Xs medlemsklubb behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka nyheter och uppdateringar om tjänsten.

 

2.1.3 Laglig grund:

Avtal med den registrerade

 

2.1.4 Lagringstid:

Tills medlemskapet upphör

 

2.1.5 Dina rättigheter:

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap på AIM-X varpå vi tar bort dina personuppgifter.

 

2.2

2.2.1 Personuppgifter:

  • Emailadress

 

2.2.2 Vad vi gör:

Som medlem i AIM-Xs medlemsklubb behandlar vi dina personuppgifter för att skicka epost-marknadsföring till dig.

 

2.2.3 Laglig grund:

Avtal med den registrerade

 

2.2.4 Lagringstid:

Tills medlemskapet upphör

 

2.2.5 Dina rättigheter:

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap på AIM-X varpå vi tar bort dina personuppgifter.

 

2.3

2.3.1 Personuppgifter:

  • För- och efternamn

  • Födelsedatum (åååå-mm-dd)

  • Vilken tennisklubb du tillhör

  • Tennisprofil

 

2.3.2 Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda en relevant tjänst.

 

2.3.3 Laglig grund:

Avtal med den registrerade

 

2.3.4 Lagringstid:

Tills medlemskapet upphör

 

2.3.5 Dina rättigheter:

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap på AIM-X varpå vi tar bort dina personuppgifter.

3 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

3.1 AIM-X kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra

koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med.

 

  • AIM-X Sports Tech, org.nr. 559366-0763

 

3.2 Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

 

3.3 Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan part utan ditt tillstånd.

4 DINA RÄTTIGHETER

4.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

4.1.1 AIM-X ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lagstiftning och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst välja att kontakta oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter. Kontaktuppgifter finner du längst ner i denna integritetspolicy.

4.1.2 AIM-X är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från det datum du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar reserverar vi oss för att ha rätten att förlänga tiden med ytterligare två månader. I de fall vi bedömer att vi inte kan uppfylla ditt önskemål är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig orsaken till varför vi inte kan uppfylla ditt önskemål samt informera dig om att du har rätt att föra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

 

4.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför, i relation till din data, är kostnadsfria för dig. Om din begäran med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att förse dig information eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

 

4.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

4.2.1 Du har rätt att av AIM-X begära följande

 

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätten att begära ut ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätten att utan kostnad begära en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior reserverar vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift. Vid en elektronisk begäran t ex via e-post kommer vi ge dig information i ett allmänt använt elektroniskt format.

 

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga alternativt missvisande. Du har även rätten att komplettera med ytterligare uppgifter i de fall något relevant saknas.

 

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

(i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,

(ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,

(iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,

(iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,

(v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller  

 

Det kan finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller annat som är nödvändigt av något annat starkt vägande skäl.

 

d) Begränsning av användning. Detta innebär att vi tillfälligt begränsar vår användning av dina uppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

(i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 4.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

(ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

(iii) AIM-X som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

4.2.2 Vi på AIM-X kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 3 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

 

4.3 Din rätt att invända mot användning

4.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 2 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.  

 

4.3.2 Om du inte vill att AIM-X använder dina personuppgifter för epost-marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda dina personuppgifter i detta marknadsföringssyfte.

 

4.4 Din rätt att återkalla samtycke

För den behandling där vi eventuellt skulle använda ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 2 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Vid återkallande av ditt samtycke löper du risken att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

 

4.5 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du i så fall har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

 

4.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (för kontaktuppgifter och annan information se imy.se).

5 COOKIES

Vi på AIM-X använder cookies, likt många andra hemsidor, på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att analysera vår tjänst, I vår cookie-policy förklarar vi mer i detalj hur vi använder cookies.

6 FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

AIM-X har rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig eller om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätten att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.

7 KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter i övrigt kan du kontakta oss enligt nedan:

 

AIM-X Pure Sports AB, org.nr. 559289-0932

E-post: admin@aimx.se
Adress: Domherrevägen 11B, 195 55 Sollentuna

 

 

---

AIM-Xs Integritetspolicy har uppdaterats 2023-08-31

bottom of page